Συμμετέχοντες

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

iti

To Ι.Π.ΤΗΛ. λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υλοποιεί ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα με αποδέκτες οργανισμούς και επιχειρήσεις. Διαθέτει 10 κύριους ερευνητές και πάνω από 80 άτομα επιστημονικό προσωπικό, οι οποίοι εργάζονται στις διάφορες πτυχές της έρευνας στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών. Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με το Imperial College, το Πανεπιστήμιο του Surrey και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την απονομή διδακτορικών διπλωμάτων (http://www.iti.gr)


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσανολίκης

itiΤο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Συνολικά περιλαμβάνει 7 σχολές, που συγκροτούνται από 33 τμήματα, 5 μονοτμηματικές σχολές και 4 ανεξάρτητα τμήματα.

Ιατρική Σχολή
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1942 και απονέμει τίτλους σπουδών. Η Ιατρική Σχολή, με την τρέχουσα δομή και δραστηριότητες της, είναι μία από τις πιο σημαντικές και καθιερωμένες σχολές της Ελλάδας με 4.000 εγγεγραμμένους φοιτητές και 52 κλινικές και εργαστήρια.
Η Ιατρική Σχολή αποτελείται από 9 τομείς: α) Ανατομίας και Παθολογικής Ανατομικής, β) Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας, γ) Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής, δ) Ακτινολογίας – Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής, ε) Αισθητηρίων Οργάνων, στ) Υγείας του παιδιού, ζ) Νευροεπιστημών, η) Χειρουργικής και θ) Παθολογίας. (http://www.med.auth.gr)

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Το ΤΗΜΜΥ χωρίζεται σε τρεις τομείς: α) Ηλεκτρικής ενέργειας, που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των πηγών και τεχνολογίας (συμβατική, πυρηνική και ήπιες μορφές) της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας, της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, της τεχνολογίας των υψηλών τάσεων, της ηλεκτρικής οικονομίας, των ηλεκτροτεχνικών υλικών και των ηλεκτρονικών ισχύος, β) Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θεωρίας κυκλωμάτων, της ηλεκτρονικής, των αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων, των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, των βιομηχανικών ηλεκτρονικών, της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, των συστημάτων μικροϋπολογιστών, των συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών, των δικτύων υπολογιστών, της τηλεματικής, των πολυμέσων, των δομών και βάσεων δεδομένων, του εφαρμοσμένου αυτομάτου ελέγχου, της βιομηχανικής πληροφορικής, των ευφυών συστημάτων και ανάπτυξης μοντέλων, της ρομποτικής, της σχεδίασης και ελέγχου παραγωγής με υπολογιστή, και γ) Τηλεπικοινωνιών, που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της ανάλυσης και σύνθεσης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και διατάξεων των δικτύων τηλεπικοινωνιών, των δορυφορικών και κινητών επικοινωνιών, του ηλε­κτρομαγνητικού πεδίου, της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, των κεραιών, των μικροκυμάτων, της τηλεπισκόπησης, των ραδιοτηλεοπτικών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος, της βιοϊατρικής τεχνολογίας, της οπτικής και ακουστικής. (http://www.ee.auth.gr)


Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
iti Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1964 με όραμα να αποτελέσει ένα πρότυπο πανεπιστήμιο που να καλλιεργεί το πνεύμα της διεθνούς συνεργασίας και της επιστημονικής προόδου. Αποτελείται από 5 σχολές: α) τη Πολυτεχνική Σχολή, β) τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, γ) τη Σχολή Επιστημών Υγείας, δ) τη Σχολή Θετικών Επιστημών και ε) τη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωντη Σχολή Διοίκησης. Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Δ.Π.Π.Ν.Τ.) του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2004 με αποστολή την προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά, την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και την κατάρτιση επιστημόνων ειδικευμένων στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, παραγωγής, διάδοσης και διαχείρισης των πολιτισμικών προϊόντων και δράσεων. (http://www.culture.upatras.gr)

Comments are closed.